0904459789 Vũ Lâm

0912273955 Như Quỳnh

***************** Quý khách vui lòng tham khảo mục LIÊN HỆ trước khi đến trụ sở **************

Trang chủ > BẢNG GIÁ VẢI THUN CÁ SẤU

  BẢNG GIÁ VẢI THUN CÁ SẤU 

  Bao Gồm: Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35             

  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE

  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE

  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều POLY

  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều POLY

   

  LOẠI VẢI KÝ HIỆU MÀU SẮC KHỔ VẢI (M)  DÀI m/ Kg  GIÁ 
      MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 THIÊN THANH 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH NGỌC 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH BIỂN 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 TRẮNG TINH 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 HỒNG ĐÀO 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 TRẮNG GẠO 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CAM LỢT 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 VÀNG LỢT 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 HỒNG PHẤN 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CÀ PHÊ 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CỐM LỢT 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 VÀNG ĐẬM 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CỐM  1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 DÂU 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 KEM  1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 MÔN 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 TÍM CÀ 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 VÀNG CÚC 1m1:ống 1,9m/kg   104,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 MUỐI TIÊU 1m1:ống 1,9m/kg   110,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XÁM ĐẬM 1m1:ống 1,9m/kg   110,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 VÀNG CHANH 1m1:ống 1,9m/kg   110,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 SEN 1m1:ống 1,9m/kg   118,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CHUỐI 1m1:ống 1,9m/kg   118,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CAM ĐẬM 1m1:ống 1,9m/kg   118,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CAM TƯƠI 1m1:ống 1,9m/kg   118,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CA ROT 1m1:ống 1,9m/kg   118,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM HƠN      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 ĐỎ 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 BÍCH 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 ĐEN 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 TÍM HUẾ 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH ĐEN 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 NÂU 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 ĐÔ 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 RÊU 1m1:ống 1,9m/kg   120,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM ĐẶC BIỆT      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH KÉT 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 VE CHAI 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 CỔ VỊT 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 YA027 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH LÝ 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều 65/35 cs4c65 XANH YA 1m1:ống 1,9m/kg   125,000
             
      BO LỢT 65          7,000
      BO ĐẬM 65          7,500
             
      MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE THIÊN THANH 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH NGỌC 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH BIỂN 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE TRẮNG TINH 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE HỒNG ĐÀO 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE TRẮNG GẠO 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CAM LỢT 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VÀNG LỢT 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VÀNG CHANH 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE HỒNG PHẤN 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CÀ PHÊ 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VÀNG ĐẬM 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CỐM  1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE DÂU 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE KEM  1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE TÍM CÀ 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VÀNG CÚC 1m1:ống 1,9m/kg    89,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CAM ĐẬM 1m1:ống 1,9m/kg    92,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VÀNG CHANH 1m1:ống 1,9m/kg    92,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CAM TƯƠI 1m1:ống 1,9m/kg    92,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CÀ ROT 1m1:ống 1,9m/kg    92,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CAM NGÓI 1m1:ống 1,9m/kg    92,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE SEN 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CHUỐI 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE ĐỎ 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE BÍCH 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE ĐEN 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE TÍM HUẾ 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH KÉT 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH E 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH ĐEN 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE NÂU 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE ĐÔ 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE VE CHAI 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE CỔ VỊT 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH LÝ 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều PE cs4cPE XANH YAMAHA 1m1:ống 1,9m/kg    95,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    BO PE lợt          5,500
  Vải Thun    BO PE đậm          5,500
  Vải Thun           
  Vải Thun GHI CHÚ VẢI KHỔ CÂN KIM   cộng thêm 4000 vnd    
  Vải Thun  nhuộm xả kỹ   cộng thêm 4000 vnd    
  Vải Thun  cầm màu tuyệt đối   cộng thêm 15000 vnd    
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE THIÊN THANH 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH NGỌC 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH BIỂN 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE TRẮNG TINH 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE HỒNG ĐÀO 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE TRẮNG GẠO 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CAM LỢT 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VÀNG LỢT 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VÀNG CHANH 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE HỒNG PHẤN 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CÀ PHÊ 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VÀNG ĐẬM 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CỐM  0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE DÂU 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE KEM  0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE TÍM CÀ 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VÀNG CÚC 0,9m:ống 2,6m/kg    77,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CAM ĐẬM 1m1:ống 2,6m/kg    80,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VÀNG CHANH 1m1:ống 2,6m/kg    80,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CAM TƯƠI 1m1:ống 2,6m/kg    80,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CÀ ROT 1m1:ống 2,6m/kg    80,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CAM NGÓI 1m1:ống 2,6m/kg    80,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE SEN 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CHUỐI 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE ĐỎ 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE BÍCH 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE ĐEN 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE TÍM HUẾ 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH KÉT 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH E 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH ĐEN 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE NÂU 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE ĐÔ 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE VE CHAI 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE CỔ VỊT 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH LÝ 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều PE cs2cPE XANH YAMAHA 1m1:ống 2,6m/kg    83,000
  Vải Thun           
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY THIÊN THANH 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH NGỌC 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH BIỂN 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY TRẮNG TINH 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY HỒNG ĐÀO 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY TRẮNG GẠO 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CAM LỢT 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VÀNG LỢT 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VÀNG CHANH 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY HỒNG PHẤN 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CÀ PHÊ 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VÀNG ĐẬM 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CỐM  1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY DÂU 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY KEM  1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY TÍM CÀ 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VÀNG CÚC 1m1:ống 2m4/kg    75,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CAM ĐẬM 1m1:ống 2m4/kg    78,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VÀNG CHANH 1m1:ống 2m4/kg    78,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CAM TƯƠI 1m1:ống 2m4/kg    78,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CÀ ROT 1m1:ống 2m4/kg    78,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CAM NGÓI 1m1:ống 2m4/kg    78,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY SEN 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CHUỐI 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY ĐỎ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY BÍCH 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY ĐEN 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY TÍM HUẾ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH KÉT 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH E 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH ĐEN 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY NÂU 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY ĐÔ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY VE CHAI 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY CỔ VỊT 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH LÝ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 2 chiều Poly cs2cPOLY XANH YAMAHA 1m1:ống 2m4/kg    81,000
      MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY THIÊN THANH 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH NGỌC 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH BIỂN 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY TRẮNG TINH 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY HỒNG ĐÀO 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY TRẮNG GẠO 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CAM LỢT 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VÀNG LỢT 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VÀNG CHANH 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY HỒNG PHẤN 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CÀ PHÊ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VÀNG ĐẬM 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CỐM  1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY DÂU 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY KEM  1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY TÍM CÀ 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VÀNG CÚC 1m1:ống 2m4/kg    81,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CAM ĐẬM 1m1:ống      84,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VÀNG CHANH 1m1:ống      84,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CAM TƯƠI 1m1:ống      84,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CÀ ROT 1m1:ống      84,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CAM NGÓI 1m1:ống      84,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY SEN 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CHUỐI 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY ĐỎ 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY BÍCH 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY ĐEN 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY TÍM HUẾ 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH KÉT 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH E 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH ĐEN 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY NÂU 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY ĐÔ 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY VE CHAI 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY CỔ VỊT 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH LÝ 1m1:ống      88,000
  Vải Thun Cá Sấu 4 chiều Poly cs4cPOLY XANH YAMAHA 1m1:ống      88,000

Các Bảng giá Khác

Vui lòng để lại sđt liên lạc !!!

Vui lòng để lại thông tin để dược nhận những ưu đãi và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn !!!

Số điện thoại*
Nhu cầu