0904459789 Vũ Lâm

0912273955 Như Quỳnh

***************** Quý khách vui lòng tham khảo mục LIÊN HỆ trước khi đến trụ sở **************

Trang chủ > BẢNG GIÁ VẢI THUN CÁ MẬP

  BẢNG GIÁ VẢI THUN CÁ MẬP

  BAO GỒM: Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35            

  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE

   

   

  LOẠI VẢI

   

   VIẾT TẮT MÀU LỢT  KHỔ VẢI  DÀI M/KG  GIÁ
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 THIÊN THANH 1m23: ống (2m46) 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH NGỌC 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH BIỂN 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 TRẮNG TINH 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 HỒNG ĐÀO 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 TRẮNG GẠO 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CAM LỢT 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 VÀNG LỢT 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 HỒNG PHẤN 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CÀ PHÊ 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CỐM LỢT 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 VÀNG ĐẬM 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CỐM  1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 DÂU 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 KEM  1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 MÔN 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 TÍM CÀ 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 VÀNG CÚC 1m23: ống 1m8/kg    99,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 MUỐI TIÊU 1m23: ống 1m8/kg   105,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XÁM ĐẬM 1m23: ống 1m8/kg   105,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 VÀNG CHANH 1m23: ống 1m8/kg   105,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 SEN 1m23: ống 1m8/kg   108,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CHUỐI 1m23: ống 1m8/kg   108,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CAM ĐẬM 1m23: ống 1m8/kg   108,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CAM TƯƠI 1m23: ống 1m8/kg   108,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CA ROT 1m23: ống 1m8/kg   108,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM HƠN      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 ĐỎ 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 BÍCH 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 ĐEN 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 TÍM HUẾ 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH ĐEN 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 NÂU 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 ĐÔ 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 RÊU 1m23: ống 1m8/kg   115,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM ĐẶC BIỆT      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH KÉT 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 VE CHAI 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 CỔ VỊT 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 YA027 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH LÝ 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều 65/35 cm2c65 XANH YA 1m23: ống 1m8/kg   125,000
  Vải Thun           
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU LỢT      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE THIÊN THANH 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH NGỌC 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH BIỂN 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE TRẮNG TINH 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE HỒNG ĐÀO 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE TRẮNG GẠO 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CAM LỢT 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VÀNG LỢT 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VÀNG CHANH 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE HỒNG PHẤN 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CÀ PHÊ 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VÀNG ĐẬM 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CỐM  1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE DÂU 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE KEM  1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE TÍM CÀ 1m23: ống      79,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VÀNG CÚC 1m23: ống      79,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU TRUNG      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CAM ĐẬM 1m23: ống      82,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VÀNG CHANH 1m23: ống      82,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CAM TƯƠI 1m23: ống      82,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CÀ ROT 1m23: ống      82,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CAM NGÓI 1m23: ống      82,000
  Vải Thun           
  Vải Thun    MÀU ĐẬM      
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE SEN 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CHUỐI 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE ĐỎ 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE BÍCH 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE ĐEN 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE TÍM HUẾ 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH KÉT 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH E 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH ĐEN 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE NÂU 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE ĐÔ 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE VE CHAI 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE CỔ VỊT 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH LÝ 1m23: ống      85,000
  Vải Thun Cá Mập 2 chiều PE cm2cPE XANH YAMAHA 1m23: ống      85,000

   

   

   


Các Bảng giá Khác

Vui lòng để lại sđt liên lạc !!!

Vui lòng để lại thông tin để dược nhận những ưu đãi và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn !!!

Số điện thoại*
Nhu cầu